Darul Iftah Ahle Sunnat (Fiqha Shafaee)

Full Version: Kasam khana kaisa hai. R ager jhuti kasam khai ho to uska kaffara kaisa hai
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Kasam khana kaisa hai. R ager jhuti kasam khai ho to uska kaffara kaisa hai
(26-03-2017 03:20 PM)aarifwaghoo Wrote: [ -> ]Kasam khana kaisa hai. R ager jhuti kasam khai ho to uska kaffara kaisa hai

Answered by Huzoor Mufti Muhammed Ashraf Saadi Sahab Qibla on Whatsapp


zaroorath ke waqt sach bathane ke liye qasam khana jayiz he agar jhooti qasam khaya to uske liye kaffara ye he ke mumin yek londi ko azad kar dena ya 600 gram ke hisab se 10 garebon ko anaj dena ya 10 gareebon kapde dena iske liye takat nahee he to 3 din roza rakhna hoga والله اعلم
Reference URL's