Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Qurbani ke janwer ki khaal sadqa kar sakte hain kia aur jis se zibah karaya jai us ko
08-09-2016, 11:11 AM,
#1
Qurbani ke janwer ki khaal sadqa kar sakte hain kia aur jis se zibah karaya jai us ko
Qurbani ke janwer ki khaal sadqa kar sakte hain kia aur jis se zibah karaya jai us ko btaor muaawza mein qurbani ka ghosht de sakte hai?


Messages In This Thread
Qurbani ke janwer ki khaal sadqa kar sakte hain kia aur jis se zibah karaya jai us ko - by aarifwaghoo - 08-09-2016, 11:11 AM

Forum Jump:

Users browsing this thread: 1 Guest(s)

Contact Us | Darul Iftah Ahle Sunnat (Fiqha Shafaee) | Return to Top | | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication | Sitemap